اساسنامه زنان پیشاهنگ ایران

 

سازمان زنان پیشاهنگ ایران برای حقوق حقه زنان اعلام موجودیت نموده اند و کار خود را ورای سیاست و مذهب آغاز مینمایید.

1-اعتقاد کامل و راسخ به تمامیت ارضی سرزمین پارس .

2-هر کس با هر ایده ومرامی میتواند عضویت این سازمان را دارا باشند.

3-این سازمان یک جنبش اجتماعی  فرهنگی است که تلاش جهت ایجاد تساوی حقوق زن ومرد وکودکان را دارد که این اقدام با قوانین منشورحقوق بشر سازمان ملل متحد انطباق دارد .

4-جنبش سازمان زنان پیشاهنگ ایران به دور از مسایل سیاسی و مذهب عمل مینمائید.

5-اعضاد این سازمان وظائفی را که کمیته مرکزی (هسته مرکزی) به آنها تفحیض مینماید به نحو احسن انجام دهند.

6-کمک و یاری رساندن به زنان و کودکان در خارج از ایران که درموقعیت ناهنجار روبرویند( منجمله مورد تجاوز قرار گرفته ویا تحت شرایط

از لحاظ فقر و گرسنگی) قرار دارند

7-سازمان دارای اعضائی است که در اقصا نقاط جهان در تلاش و کوششند تا قوانین سازمان را بمرحله اجرا گذارده و مراتب را هر هفته به مرکز اعلام دارند.

8-با نگرش به اینکه سازمان زنان پیشاهنگ ایران یک سازمان انتفاعی نیست لذا هیچگونه امکانات مالی به اعضا تعلق نمیگیرد و بلکه صرفا بر مبنای انسانیت و جهت یاری به هموطنان بوده و اعتقاد بی تردید به تساوی حقوق زن و مرد داشته با شند.

9-هر سال یکبار کلیه اعضا گردهم آمده و برای ارائه عملکرد و نمودار سازمان به بحث و گفتگو میپردازند.

10-اعضا کمیته مرکزی (هسته مرکزی) در صورت لزوم بالافاصله تشکیل جلسه داده تا جهت اقدامات جدید و یا ارائه طریق تصمیمات ضروری اتخاذ نمایند.

11-مرکز اصلی سازمان در کشور سوئد میباشد.

12-بدیهی است جنسیت اعضا برای سازمان زنان پیشاهنگ ایران از اهمیت خاصی بر خوردار نیست. زنان پیشاهنگ و مردان پیشاهنگ ایران .

علیهذا هر کس که دست یاری به این سازمان دهد در واقع دست یاری به نیازمندان هم میهن داده تا بهر گونه ممکنه آوارکان درمذلت را رهایی بخشیده و در راه تساوی حقوق زن و مرد گامی موثر بر دارد.