مرام نامه جنش زنان پیشاهنگ ایران

 

دفاع از منشورسازمان ملل متحد مبنی بر تساوی حقوق زنان با مردان.

 

الف: لغو صیغه و یا ازدواج موقت

 

ب: ممنوعیت هرگونه خشونت علیه زنان ( روحی و جسمی)

 

پ : لغو قانون ازدواج کودکان دختر (زیر 18 سال)

 

ت: دارا بودن حق سقط جنین برای زنان

 

ث: آزادی نوع حجاب برای زنان

 

ج : اجازه شرکت بانوان در هر مراسم و یا تجمعی که مردان هستند.

 

چ: آموزش مسلم زنان برای آگاهی از حقوق خود در هر رده ای از جامعه.

 

ح : برابری حقوق اقتصادی زنان و مردان در جامعه و اجازه کار برای زنان

 

خ : داشتن حق حضانت فرزندان به مادران تا دوازده سالگی (با رعایت  ملاقات پدر در زمانهای مشخص)

 

د: آزادی دگرباشان

 

ذ: زنان هم مانند مردان اجازه حق طلاق داشته باشند

 

ذ: لغو اعدام زنان

 

حمایت و داع از حقوق کودکان در هرشرایط ودر هر وضعیتی